Organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. Filiala Iași / Aprilie 2018

C O M U N I C A T

referitor la organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. – Filiala Iași în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Filialei Teritoriale Iași,

Se convoacă Conferința Teritorială a filialei,
vineri 18 mai 2018, ora 16:00.
Conferința se va desfășura la sediul filialei.

Condiții de desfășurare a conferinței:
– cvorum necesar: 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot;
– au drept de vot toți membrii filialei care au cotizatia platită la zi, chiar dacă au dreptul de semnătură suspendat. Ceilalți membri pot participa la conferință, dar nu au drept de vot;
– în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar de 2/3, conferința se reprogramează sâmbătă 19 mai 2018, ora 9:00, la sediul filialei, situație în care cvorumul trebuie să fie de ½ +1 din numărul membrilor cu drept de vot;

Ordinea de zi a Conferinței teritoriale cuprinde în principal:
– alegerea președintelui filialei;
– alegerea Consiliului Teritorial care va avea 20 membri;
– alegerea Comisiei de disciplină care va avea 7 membri titulari și 2 supleanți;
– alegerea Comisiei de cenzori care va avea 2 membri și 2 membri supleanți,
– stabilirea candidaților pentru Consiliul Național al O.A.R.(Filiala Iași va avea 5 membri in C.N.)
– alegerea delegației filialei la Conferința Națională a O.A.R. care va avea loc la București în perioada 30 – 1 iulie 2018. Filiala va fi reprezentata de o delegatie formata din 21 membri. Se vor alege și 2 supleanți pentru situații neprevăzute, justificate.
– rapoartele președintelui, a responsabililor grupurilor de lucru, a comisiilor de disciplină și de cenzori privind activitatea filialei în perioada 2014-2018;
– adoptarea unor documente care sunt de competența Conferinței teritoriale.

Calendar de organizare și desfășurare:
– 16 aprilie 2018, termen de postare pe site-ul fililalei a documentelor ce se vor prezenta și adopta la Conferinșa teritorială;

Documentele care vor fi prezentate în cadrul Conferinței sunt: raportul președintelui, rapoartele grupurilor de lucru întocmite de către vicepreședinți, raportul trezorierului, raportul Comisiei de Disciplină, raportul Comisiei de Cenzori.
Alte documente care sa fie discutate și adoptate de către Conferința Teritorială pot fi întocmite și susținute de oricare dintre membrii filialei, cu condiția ca acestea să fie de competența Conferinței Teritoriale, conform Regulamentului filialei și să fie transmise la secretariat până la data de 17 aprilie 2018.

– 26 aprilie 2018, termen până la care toți membrii filialei pot formula amendamente la documentele Conferinței teritoriale, în formă scrisă, motivate în drept și în fapt, să fie transmise secretariatului în timp util;

Documentele vor fi supuse analizei Colegiului Director si adoptate de Consiliul Teritorial conform procedurii din Regulamentul filialei.

– 27 aprilie 2018, termen limită de depunere a candidaturilor (pe baza formularelor anexate, completate și înregistrate la secretariat) pentru forurile de conducere a filialei: președinte, Consiliul teritorial, Comisia de disciplină, Comisia de cenzori;

Nu pot fi aleși în acelasi for de conducere sau comisie a filialei, membrii care au exercitat deja 2 mandate consecutive, care nu au depus candidaturile în termenul stabilit sau au avut sancțiuni conform Regulamentului.

– 4 mai 2018, termen de anunțare, la sediul filialei și pe site, a formei finale a documentelor ce vor fi prezentate spre adoptare la Conferința Teritorială și care vor cuprinde:
– ordinea de zi,
– tabelul cu membrii filialei care au drept de vot,
– lista candidaților pentru forurile de conducere,
– lista candidatilor pentru comisiile care se aleg,
– toate documentele ce se vor adopta in cadrul Conferinței.

Știri relevante

Anterioară
Următoare