Primăria Municipiului Iași organizează concurs de recrutare arhitecți

Mai multe detalii și documente despre acest anunț în linkul următor:

https://drive.google.com/drive/folders/1jmf0u4y0FR7C2ob672D0_tMFlfcu7peH

Primăria Municipiului Iași organizează concurs de recrutare în data de 20.04.2023, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism:

  • 4 posturi consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Autorizare Construcții
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente 
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Autorizare Construcții

Condiții specifice de participare la concurs:

Consilier, clasa I, grad profesional superior:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile arhitectură, urbanism sau inginerie civila;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;

Consilier, clasa I, grad profesional principal:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile arhitectură, urbanism sau inginerie civila;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;

Condițiile generale de participare la concurs: potrivit art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare, poate ocupa o funcție publica persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia româna si domiciliul în România;

b) cunoaște limba româna, scris si vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplina de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnata pentru săvârșirea unei infracțiunii contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni care împiedică

înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției publice;

i) nu a fost destituita dintr-o funcție publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politica, astfel cum este definita prin lege.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iași.

Etapele concursului:

–  depunere dosare concurs:  07.03.2023 – 27.03.2023;

selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

proba scrisa: 20.04.2023, ora 10.00;- interviul se susține, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Aplică la acest job

Încarcați un fișier (10MB maxim) sau atașați un link către portofoliu în secțiunea de text.