Regulament dovadă de luare în evidență a proiectului de arhitectură

aprobat în ședința Consiliului de Conducere Teritorial la 6 iunie 2023

Prezentul regulament este realizat pentru clarificarea și simplificarea procedurii de eliberare
a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură

Art.1 Dispozitii generale
(1) “Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură“ este un document pe care
autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să îl solicite în vederea
emiterii autorizației de construire/desființare (conform Ordinului nr. 839 din 12 octombrie
2009, actualizat 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii).


(2) Documentul confirmă dreptul de semnatură al arhitectului/ conductorului-arhitect şi
face dovada luării în evidenţă
, de către Ordinul Arhitecților din România, prin filialele
teritoriale, a proiectului de arhitectură aferent documentaţiei tehnice pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire/documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de
demolare/documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării
lucrărilor, după caz.


(3) Solicitantul şi-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA şi
parafează proiectul în calitate de șef proiect pentru proiectul de arhitectură;


(4) În situaţia în care solicitantul dovezii de luare în evidenţă a contractat proiectarea
generală şi coordonarea proiectelor de specialitate, acest lucru va fi menţionat
prin adăugarea la cartuş a unei rubrici distincte care să specifice rolul de coordonator al
proiectelor de specialitate sau şef proiect pentru proiectarea generală, alături de
societatea comercială care este proiectant general
.


(5) Întreaga responsabilitate profesională faţă de client (beneficiar) şi autorităţile publice cu
privire la conţinutul şi calitatea soluţiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent
documentaţiei tehnice, îi revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnătură;


(6) “Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură“ se eliberează în vederea
emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul
de investiţie menţionat în cerere;


(7) Arhitectul/conductorul arhitect optează ca suma provenită din aplicarea timbrului
arhitecturii, în valoare de 0,5‰ (zero virgulă cinci la mie) din valoarea investiției, să se vireze
către OAR sau UAR.

Art.2 Taxa pentru dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură
(1) Cunantumul taxei pentru eliberarea “Dovezii de luare în evidență a proiectului de
arhitectură“ este stabilit de către Consiliul de Conducere Teritorial al filialei, prin hotărâre.

Art.3 Restanțele la plata taxei pentru dovada de luare în evidență
(1) Cererile de luare în evidență a proiectelor de arhitectură, ale membrilor cu taxa de
dovadă neachitată pentru dovezile emise cu mai mult de 3 luni calendaristice înainte de
data depunerii noii cereri, nu se vor procesa.


(2) Cererile de luare în evidență a proiectelor de arhitectură, ale membrilor cu taxa de
dovadă neachitată pentru mai mult de 3 dovezi emise înainte de data depunerii noii cereri,
nu se vor procesa.


(3) Procesării cererilor de luare în evidență va fi reluată numai după achitarea taxelor pentru
dovezile restante.


Art.4 Autosesizarea în legătură cu suspiciunea rezonabilă privind semnătura de
complezență
(1) Colegiul Director Teritorial se poate autosesiza în legătură cu abaterile disciplinare
ale membrilor, situaţie în care vor formula sesizare la Comisia de Disciplină Teritorială şi vor
anexa documentele aferente, spre verificare pentru suspiciune rezonabilă privind
semnătura de complezență în situațiile
:
a) sunt înregistrate pe platforma electronica SIOAR la același numar TNA peste 50 de lucrări
realizate în cursul unui an calendaristic;
b) întră în posesia unor proiecte (complete sau parțiale) sub standardul de calitate necesar
pentru a corespunde legii și pentru care s-a emis dovada de luare în evidență;
c) sesizări anonime însoțite de documente doveditoare.


(2) Sesizarea Colegiului Director Teritorial către Comisia de Disciplină va fi semnată de către
președintele filialei.


Art.5 Condiții pentru emiterea “Dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură“
Pentru emiterea “Dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură“ sunt necesare
următoarele:
a) arhitectul/ conductorul-arhitect are dreptul de semnătură activ;
b) firma, biroul individual, etc, este înregistrată în TNA în dreptul arhitectului/
conductorului-arhitect;
c) nu înregistrează restanțe privind achitarea taxelor pentru dovezi de luare în evidență;
d) completează cererea pe platforma SIOAR și încarcă documentele necesare;


Art.6 Documente necesare pentru obținerea “Dovezii de luare în evidență a proiectului de
arhitectură“
a) cererea pe platforma SIOAR cu informații corecte;
b) Certificatul de urbanism, aflat în termen de valabilitate;
c) Planul de încadrare în zonă, redactat conform Legii 50/1991 actualizată privind
autorizarea lucrărilor de construcții;
d) Planul de situație, redactat conform Legii 50/1991 actualizată;
e) valoarea de investiție declarată în devizului general.


Art.7 Planul de încadrare în teritoriu sau planul de încadrare în zonă
Plan de încadrare în zonă a lucrării va fi întocmit, conform Legii 50/1991, actualizată, anexa
nr.1, la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru
şi publicitate imobiliară teritorial.


Art.8 Planul de situație
(1) Planul de situație încărcat pe platforma SIOAR va fi în versiune finală. Acesta trebuie să
coincidă cu planul de situație depus la faza DTAC și va fi intocmit conform Legii 50/1991,
actualizată, anexa nr.1.

(2) Planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei va fi realizat, pe suport
topografic cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la
scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
a) imobilul/parcela, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa,
lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe,
precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
b) amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
c) cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de
nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
distanțele cotate de la clădiri la limita de proprietate, masurate de la punctul cel mai apropiat
al clădiri perpendicular pe limita de proprietate;
d) denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
e) modul de amenajare a terenului după construirea/desfiinţarea construcţiilor;
f) sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
g) accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
h) planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de
restituire a proprietăţii.
i) plantaţiile existente şi care se menţin;
j) bilantul teritorial existent și propus;
k) categoria de importanță;
l) clasa de importanță;
m) gradul de rezistentă la foc;
n) semnat olograf şi ştampilat cu parafa O.A.R. sau semnat digital, de către arhitectul/
conductorul-arhitect care solicită cererea.


Art.9 Analizarea cererilor pentru obținerea “Dovezii de luare în evidență a proiectului de
arhitectură“

(1) Analizarea cererilor se realizează în maxim 10 zile de la data înregistrării cererii pe
platforma SIOAR;


(2) Pentru cererile incomplete și neconforme, se vor solicita completări pe platforma SIOAR;


(3) Reanalizarea cererilor se realizează în maxim 10 zile de la data încărcării completărilor
solicitate pe platforma SIOAR;


Art.10 Solicitarea de completări
(1) Vor fi solicitate completări, în platforma SIOAR, în următoarele situații:
a) datele din cerere nu sunt completate corect, nu corespund cu cele din certificatul de
urbanism sau din planșele atașate;
b) valoarea de investiție este subestimată, adică este mai mică decât valoarea fiscală
stabilită prin legislaţia în vigoare;
c) certificatul de urbanism este expirat;
d) planul de încadrare în zonă nu este complet, semnat olograf şi ştampilat cu parafa O.A.R.
sau semnat digital, de către arhitectul/ conductorul-arhitect care solicită cererea.
e) planul de situație nu este complet, semnat olograf şi ştampilat cu parafa O.A.R. sau
semnat digital, de către arhitectul/ conductorul-arhitect care solicită cererea.


(2) Solicitarile vor fi completate de către arhitectul/ conductorul-arhitect în platforma SIOAR;


(3) După realizarea completărilor, cererea de dovada va fi reanalizată;


Art.11 Ridicarea “Dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură“
Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură emisă, va fi ridicată:
a) descarcată online de pe platforma SIOAR;
b) va fi ridicată personal, de către arhitect, sau prin împuternicit de la sediul OAR filiala
teritorială Iași;
c) va fi transmisă prin poștă sau curier cu plata la livrare;