Regulament pentru desemnarea membrilor din comisii tehnice

aprobat în ședința Consiliului de Conducere Teritorial la 27 martie 2023

Art. 1 Condiții generale

(1) La solicitarea instituțiilor publice, asociațiilor profesionale și persoanelor juridice si
private, denumite in cele ce urmeaza: Initiator, Ordinul Arhitecților din România Filiala Iași va
desemna prin vot membri din cadrul filialei pentru a desfășura activități profesionale de
consultanță, verificare și avizare în cadrul comisiilor tehnice de specialitate.


(2) OAR poate refuza, argumentat, desemnarea de membri în situația în care Inițiatorul,
forma de organizare a Comisiei sau regulamentul pot veni în contradicție cu Misiunea sau
Valorile OAR. În acest caz răspunsul argumentat va fi transmis Inițiatorului, cu semnătura
Președintelui OAR filiala Iași.


(3) Comisiile tehnice în care vor fi desemnați membrii filialei trebuie să-și desfășoare
activitatea în domeniul arhitecturii, urbanismului, protejarea patrimoniului construit sau în alt
domeniu conex profesiei de arhitect.


(4) Inițiatorul cererii de desemnare a membrilor în comisiile tehnice va transmite, la
solicitarea Filialei Teritoriale Iași a OAR, regulamentul de funcționare, responsabilitățile
membrilor participanți, precum și calificările profesionale necesare desfasurarii comisiei
tehnice pentru care solicită reprezentant sau reprezentanti.

Art. 2 Condiții de eligibilitate

(1) Candidații pentru funcțiile de reprezentare a filialei teritoriale în comisiile tehnice trebuie
să îndeplinească minim următoarele cerințe:
a) Să fie membru OAR. filiala Iași, cu plata cotizaţiei la zi;
b) Nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
c) Alte cerințe stipulate clar în solicitarea Inițiatorului.


(2) Responsabilul pentru redactarea si verificarea condițiilor de eligibilitate va fi a CCT.

Art.3 Atribuțiile generale ale membrului desemnat

Reprezentantul OAR filiala Iași în comisiile tehnice are următoarele atribuții:
(1) Protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism la nivel local;


(2) Exercitarea competentă şi calificată a activității în cadrul comisiei tehnice, în calitate de
arhitect delegat al OAR Iași, în respectul legii şi al Codului deontologic al profesiei de
arhitect;


(3) Reprezintă interesele OAR filiala Iași în faţa autorităţilor în cadrul comisiei;


(4) Asigură membrilor OAR filiala Iași consultanţă de specialitate privind exigențele comisiei

tehnice din care face parte, la solicitarea CCT;


(5) Se asigură ca nu se afla în situație de conflict de interese, producând, prin decizia sa în
comisie, un folos material pentru sine sau pentru:
a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică față de care membrul are calitatea de debitor al unei
obligații;
c) o societate la care deține calitatea de angajat, asociat ori funcția de administrator sau de
la care obține venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o
plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociație sau fundație din care face parte.
g) membrul în comisie nu poate analiza propriile proiecte sau cele elaborate de firma la care
este angajat, chiar dacă nu le-a elaborat personal.


(6) În situațiile de conflict de interese membrul are obligația de a informa comisia, la
începutul ședinței, interesul personal pe care îl are. Acesta nu participă și nu asistă comisia
pe perioada deliberării;


(7) Are obligația de a întocmi un jurnalul de activitate la fiecare întrunire a comisiei în care
activează. Jurnalul va cuprinde datele publice din ordinea de zi, fundamentată deciziei
personale prin explicații de natură tehnică, legislativă și teoretică, cu referiri la legile și
normativele în vigoare.


(8) Are obligația de prezenta, la final de mandat sau la solicitarea CCT, în fața membrilor
OAR:
-raportul de activitate în comisia tehnică din care face parte;
-jurnalul de activitate și fundamentarea tehnică, legislativă și teoretică a deciziilor proprii în
comisiile din care face parte;

Art.4 Atribuțiile Filialei OAR Iași față de membrul desemnat în comisii tehnice

(1) OAR filiala Iași susține public activitatea reprezentantul în cadrul comisiei tehnice atât
timp cât membrul respectă obligațiile din prezentul regulament și nu se află în situație de
incompatibilitate.


(2) Activitatea membrilor aleși în comisiile tehnice este remunerată simbolic de către OAR
Iași conform hotărârii CCT.

Art.5 Hotărârea Consiliului de Conducere Teritorial

(1) Înaintea lansării anunțului privind candidaturile, CCT are obligația de a stabili prin
hotărâre:
a) numărul de locuri necesare (reprezentat comisie + supleant + rezerve)
b) atributiile specifice comisiei tehnice, altele față de atribuțiile generale;
c) remunerația membrului desemnat în comisia tehnică;
d) dacă se solicită tuturor candidaților prezentarea dosarului de candidat, în plen, înaintea
votului.


(2) Dacă nu se întrunește numărul de candidați înaintea votului:
a) decizia republicării anunțului revine Președintelui OAR Iași, pentru refacerea parțială sau
integrală a procedurii;
b) Președintele OAR Iași va desemna reprezentantul în comisia tehnică;


(3) Dacă nu se întrunește numărul de reprezentanți votați după vot:
a) decizia republicării anunțului revine Președintelui OAR Iași, pentru refacerea parțială sau
integrală a procedurii;
b) Președintele OAR Iași va desemna reprezentantul în comisia tehnică;

Art.6 Alegerea reprezentanților
In conformitate cu prevederile ROF al Filialei Iasi a OAR votul va fi exercitat în cadrul
Consiliului de Conducere Teritorial.
a) Scrutinul are loc într-un singur tur.
b) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea în urnă a buletinelor de vot (sedință
fizică) sau prin completarea googleforms (online), fără posibilitatea de identificare a
votantului.
c) Buletinul de vot va fi însoțit de instrucțiuni de votare;
d) Fiecare membru CCT, inclusiv Președintele filialei va bifa pe buletinul de vot cel puțin 1
candidat;
e) Buletinele de vot vor fi considerate nule dacă nu conţin nicio opţiune sau conţin mai multe
opţiuni decât numărul locurilor disponibile pentru fiecare comisie.
f) Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare, în
caz contrar ele urmând a fi anulate.
g) Sunt aleși candidații care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar
nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul acestora, în ordine descrescătoare.
h) În cazul în care doi sau mai mulți candidați întrunesc același număr de voturi, se va
organiza, în cadru aceleași ședințe, un scrutin de departajare. Procedura va fi aceeași ca la
votul initial și doar în cazul în care se depășește numărul de locuri disponibile, sau doar dacă
CCT consideră că este necesară departajarea.

Art.7 Conținutul dosarului de candidat
(1) Dosarul fiecărui candidat va conţine, în mod obligatoriu:
a) Cererea (formular tipizat),
b) Angajament privind îndeplinirea obligațiilor (formular tipizat);
c) Adeverinţă, eliberată de filială, privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut
sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani (formular tipizat);
d) Curriculum vitae, succint;
e) Obiectivele şi acţiunile pe care urmează să le realizeze candidatul, dacă va fi ales;
f) Alte cerințe stipulate clar în solicitarea Inițiatorului, sau în urma hotărârii CCT.


(2) Dosarul fiecărui candidat va conţine, opțional:
a) Experiența acumulată în domeniul de competență a comisiei tehnice pentru care
candidează: diplome, certificări, etc.;
b) Portofoliu de lucrări relevante în domeniul de activitate solicitat de comisie;
c) Recomandări relevante;


Art.8 Situațiile de incompatibilitate
Oricare dintre membrii comisiei tehnice reprezentați ai OAR Iași decade de drept din această
funcţie atunci când apare o situație de incompatibilitate.
Situațiile de incompatibilitate sunt urmatoarele:
a) S-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;
b) Instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte
penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a
interdicţiei de exercitare a acestei profesii;
c) Nu mai respectă condițiile de eligibilitate prevăzute mai sus.
d) Candidatul deține funcție de reprezentare sau conducere în cadrul partidelor politice;


Art.9 Durata mandatului
Durata mandatului unui membru ales în cadrul unei comisii tehnice este pe perioada solicită
de Inițiator, cu posibilitatea revocării sau reconfirmării.


Art.10 Revocarea
(1)Oricare dintre membrii aleși pentru comisiile tehnice va fi revocat din această funcţie
dacă:

a) Nu îndeplinește obligațiile prevăzute mai sus.
b) Se află în situație de incompatibilitate sau nu mai respectă condițiile de eligibilitate
prevăzute mai sus;
c) La solicitarea întemeiată a Inițiatorului;
d) La solicitarea Președintelui OAR Iași sau CCT în urma analizei și verificării activității
membrului în comisia tehnică;
a) Acumulează 3 absenţe neanunțate, consecutive sau absentează la 30% din activitatea la
şedinţele comisiei tehnice din care face parte;


(2) În aceste situaţii, CCT revocă din funcţie sau constată decăderea, pe baza unui raport
întocmit de o comisie formată din 3 membri, desemnaţi de către acesta prin hotărâre.


(3)În situația în care revocarea membrului nu este acceptată de către inițiator, OAR Iași va
transmite acestora retragerea susținerii reprezentantului în comisia tehnică.