Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei Teritoriale Iași a Ordinului Arhitecților din România

REGULAMENT privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Filialei Teritoriale Iași a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 1: Filiala teritorială Iași a Ordinului Arhitecţilor din România

(1) Filiala Teritorială Iași a Ordinului Arhitecţilor din România, denumită în continuare filiala teritorială Iași, se înfiinţează în temeiul prevederilor cap. III secţiunea a 2-a din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Regulamentului nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, denumit în continuare Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului, precum şi ale Regulamentului-cadru nr.1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România,denumit în continuare Regulament-cadru.

(2) Filiala Teritorială Iași funcţionează ca structură teritorială a Ordinului Arhitecților din România, numit în continuare Ordinul, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, cu foruri de conducere, buget şi patrimoniu proprii.

Art. 2: Constituirea Filialei Teritoriale Iași a Ordinului

(1) Având în vedere că la nivelul județelor Iași și Vaslui există un număr mai mic de 50 de arhitecți, Filiala teritorială Iași a fost înființată prin libera asociere a arhitecților,  conductorilor arhitecți, urbaniștilor cărora li s-a recunoscut acest drept și arhitecților de interior cu domiciliile în județele menționate

(2) Filiala Teritoriala Iași a dobândit personalitate juridică de drept privat prin Hotărârea nr.1/05.11.2001 adoptată cu votul majorității membrilor Adunării Generale constitutive, ocazie cu care s-au stabilit:

a) oraşul de reşedinţă al filialei teritoriale şi sediul acesteia în municipiul Iași;

b) forurile de conducere proprii;

c) propriile regulamente de organizare şi funcţionare, potrivit regulamentului-cadru aprobat de Conferinţa naţională a Ordinului.

(3) Colegiul director al Ordinului constată dacă organizarea adunării generale de constituire şi hotărârea de aprobare a înfiinţării filialei sunt în conformitate cu prevederile Legii, ale regulamentului-cadru şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului şi, după caz, dispune luarea în evidenţă a acesteia sau propune Consiliului naţional revocarea hotărârii.

Art. 3: Sediul Filialei Teritoriale Iași

(1)Sediul  Filialei Teritoriale Iași este în municipiul Iași, potrivit Hotărârii nr.1/05.11.2001

(2) Filiala poate să aibă în reşedinţa celuilalt județ reprezentanţă fără personalitate juridică, al cărei patrimoniu face parte din patrimoniul filialei şi este finanţată din bugetul filialei.

Art. 4: Comunicarea înfiinţării filialelor

La constituire, filiala teritorială Iași a transmis Ordinului procesul-verbal al şedinţei de constituire, regulamentul propriu de funcţionare, forurile de conducere şi comisiile alese, precum şi dovada sediului filialei.

Art. 5: Reorganizarea şi/sau desfiinţarea   Filialei Teritoriale Iași

(1) Filiala Teritorială Iași se poate reorganiza în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament-cadru, în funcţie de creşterea sau de reducerea numărului arhitecţilor dintr-un judeţ.

(2) În condiţiile în care filiala fuzionează cu o altă filială teritorială, patrimoniul mobil şi imobil se comasează. Retragerea unor membri din filială nu dă dreptul la returnarea cotizaţiilor şi taxelor achitate şi nici la retragerea vreunei părţi din patrimoniu.

(3) Filiala se desfiinţează în cazul în care numărul membrilor acesteia este mai mic de 50 sau în cazul în care nici la a doua conferinţă teritorială nu se pot alege forurile de conducere şi comisiile, conferinţă organizată potrivit prevederilor art. 12 alin. (5) şi (7).

(4) În toate cazurile, desfiinţarea sau reorganizarea filialei prin fuziune ori divizare se face prin hotărâri ale conferinţelor teritoriale ale filialelor în cauză şi cu respectarea prevederilor art. 2.

(5) În cazul în care filiala se desfiinţează, iar membrii acesteia se afiliază la două sau mai multe filiale, patrimoniul mobil şi imobil se transferă la o altă filială, potrivit hotărârii de desfiinţare adoptate de conferinţa teritorială – în caz de divergenţă, patrimoniul va fi transferat prin hotărâre a Consiliului naţional.

(6) Hotărârea de reorganizare sau desfiinţare a filialei teritoriale va fi transmisă Colegiului director al Ordinului în cel mult 5 zile de la aprobare.

(7) Colegiul director al Ordinului va valida hotărârea de reorganizare sau desfiinţare a filialei în cel mult 10 zile de la aprobarea acesteia.

(8) În cazul în care Colegiul director invalidează hotărârea, în termen de cel mult 15 zile de la invalidare o va supune Consiliului naţional spre revocare.

Art. 6: Atribuţiile Filialei Teritoriale Iași

(1) Filiala Teritorială Iași are următoarele atribuţii:

a) protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism la nivel local;

b) urmărește exercitarea competentă şi calificată a profesiei de arhitect de către membrii săi, în respectul legii şi al Codului deontologic al profesiei de arhitect;

c) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a celorlalte autorităţi organizate la nivel local;

d) asigură membrilor săi îndrumare şi, după caz, consultanţă de specialitate privind exercitarea profesiei;

e) constituie, organizează şi gestionează baza de date, evidenţele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum şi tabloul teritorial al arhitecţilor membri;

f) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Colegiului director ale Ordinului, a deciziilor şi circularelor emise de preşedintele Ordinului, precum şi a tuturor actelor administrative emise de forurile de conducere ale filialei;

g) asigură, împreună cu Ordinul, formarea profesională continuă a membrilor, conform Programului naţional de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliul naţional al Ordinului;

h) organizează activităţi şi manifestări profesionale şi culturale, precum şi alte activităţi iniţiate de membri.

(2) Filiala Iași exercită şi alte atribuţii stabilite de conferinţele teritoriale, în condiţiile Legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.

Art. 7: Veniturile Filialei Teritoriale Iași

(1) Activitatea Filialei Teritoriale Iași se finanţează din:

a)   cotizaţii anuale ale membrilor filialei,

b)   taxe de înscriere şi taxe de reluare a dreptului de semnătură, stabilite de Conferinţa naţională a Ordinului,

c)    alte taxe stabilite de Consiliul naţional al Ordinului,

d)   fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară,

e)   din donaţii, legate, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile Legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) În aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Lege, filiala colectează cotizaţiile şi taxele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi aprobate de Conferinţa naţională a Ordinului sau, după caz, de Consiliul naţional al Ordinului.

(3) Potrivit hotărârii Conferinţei naţionale a Ordinului, Filiala Teritoriala Iași este obligată să vireze Ordinului o cotă-parte din cotizaţiile anuale, din taxele de înscriere şi din taxele de reluare a dreptului de semnătură achitate de membri. Viramentul către Ordin se va efectua până la data de 10 martie a anului în curs, pentru cotizaţiile încasate până la 25 februarie, respectiv 10 mai a anului în curs, pentru cotizaţiile încasate până la 30 aprilie, şi pe parcursul anului calendaristic, în funcţie de încasări.

(4) Conferinţa teritorială poate aproba, la propunerea consiliului de conducere teritorial, alte cotizaţii suplimentare sau taxe pentru membrii filialei, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care se fac venit integral la bugetul filialei.

Art. 8: Membrii Filialei Teritoriale Iași

(1) Filiala Teritorială Iași fac parte arhitecţii, arhitecţii de interior şi conductorii arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condiţiile Legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi, stagiarii şi orice deţinători ai titlului de arhitect, la cererea acestora.

(2) Membrii Filialei Teritoriale Iași aparţin acesteia numai pe baza adresei lor de domiciliu. Se interzice apartenența la o filială pe baza adresei privind reşedinţa, respectiv adresa locuinţei secundare.

(3) Membrii stagiari pot solicita detaşarea temporară în cadrul filialei în care efectuează stagiatura, cu acordul celor două filiale implicate, respectiv cea de domiciliu şi cea în care se află locul de muncă.

Art. 9: Drepturile membrilor Filialei Teritoriale Iași

În completarea drepturilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrii Filialei Teritoriale Iași beneficiază şi de alte drepturi ce decurg din această calitate:

a) să participe la toate activităţile şi manifestările organizate de filială;

b) să aleagă şi să fie aleşi în forurile de conducere şi în comisiile filialei, precum şi să fie numiţi în alte comisii;

c) să fie informaţi, prin orice mijloc de comunicare, asupra activităţii desfăşurate de filială şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acesteia;

d) să poată consulta lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune filiala şi să beneficieze de toate condiţiile şi modalităţile puse la dispoziţie pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;

e) să formuleze propuneri şi amendamente la toate documentele filialei supuse aprobării/adoptării conferinţelor teritoriale;

f) să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru al Ordinului;

g) să beneficieze de sprijin în administrarea dovezilor necesare şi argumentelor legale pentru apărarea dreptului de autor, în condiţiile Legii şi potrivit înregistrării proiectelor pentru data certă;

h) să aibă acces nelimitat la concursurile de arhitectură organizate/coorganizate de Ordin;

 i) să beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de către conferinţele teritoriale.

Art. 10: Obligaţiile membrilor Filialei Teritoriale Iași

În completarea obligaţiilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrilor Filialei Teritoriale Iași le revin şi alte obligaţii ce decurg din această calitate:

a) să participe la programele de formare profesională organizate de Ordin împreună cu filiala sau cu un grup de filiale;

b) să achite regulat şi la termenele stabilite cotizaţia anuală, precum şi taxele stabilite de Conferinţa naţională a Ordinului, Consiliul naţional al Ordinului şi, după caz, de conferinţa teritorială a filialei;

c) să participe la lucrările conferinţei teritoriale;

d) să solicite înregistrarea la filială a tuturor proiectelor de arhitectură pentru care au exercitat dreptul de semnătură, a proiectelor aferente documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz;

e) să aducă la cunoştinţa filialei orice modificare nouă faţă de datele înregistrate în evidenţele filialei, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării, şi să ofere în acest sens toate datele solicitate de filială;

f) să aducă la cunoştinţa filialei pierderea parafei profesionale şi să solicite obţinerea unei noi parafe;

g) să depună la filială parafa profesională în cazul radierii administrative din Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau în cazul suspendării dreptului de semnătură, indiferent de motivele suspendării.

Art. 11: Forurile de conducere ale Filialei Teritoriale Iași

(1) Organizarea şi funcţionarea Filialei Teritoriale Iașisunt asigurate de către forurile de conducere alese ale acestora, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control, potrivit Legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului şi prezentului regulament-cadru.

(2)Forurile de conducere ale Filialei Teritoriale Iași sunt:

a)conferinţa teritorială;

b)consiliul de conducere teritorial;

c)colegiul director teritorial;

d)preşedintele filialei.

(3) Persoanele alese în funcţia de preşedinte şi cea de membru al consiliului de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.

Art. 12: Conferinţa teritorială

(1) Conferinţa teritorială este alcătuită din toţi membrii filialei.

(2) Conferinţa teritorială ordinară se organizează o dată la 4 ani de către consiliul de conducere teritorial.

(3) Conferinţa teritorială se organizează obligatoriu în condiţiile demisiei sau ale imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către preşedinte sau de către jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial ori de către jumătate plus unu din numărul membrilor titulari şi supleanţi ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de disciplină a filialei, caz în care se vor organiza noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii precizate.

(4) Se convoacă conferinţa teritorială în cazul solicitării de revocare a preşedintelui sau a jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial ori a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiilor alese ale filialei, precum şi în cazul existenţei unor motive temeinice şi justificate şi numai în condiţiile solicitării scrise a cel puţin unei treimi din numărul membrilor filialei. Conferinţa teritorială va decide asupra motivelor revocării şi/sau a problemelor care au constituit motivul convocării.

(5) O nouă conferinţă teritorială se organizează obligatoriu şi în condiţiile în care la conferinţa teritorială ordinară de alegeri nu au fost aleşi toţi membrii forurilor de conducere şi/sau toţi membrii comisiilor de cenzori şi/sau de disciplină.

(6) Conferinţa teritorială se organizează şi în cazul în care Consiliul naţional al Ordinului a dispus prin hotărâre.

(7) Convocarea conferinţei teritoriale se face prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, care se comunică direct membrilor filialei cu minimum 45 de zile înainte. Prin hotărârea de convocare se stabilesc data, durata, locul desfăşurării conferinţei teritoriale, forurile de conducere şi comisiile care se aleg, numărul locurilor pentru fiecare for sau comisie, data-limită de depunere a candidaturilor, lista documentelor proprii ale filialei care vor fi supuse aprobării/adoptării conferinţei teritoriale, precum şi data-limită până la care se pot formula propuneri şi amendamente la respectivele documente.

(8) Potrivit prevederilor alin. (4), în cazul în care se solicită revocarea membrilor aleşi în funcţii de către conferinţa teritorială, membrii filialei vor preciza faptele pentru care formulează solicitarea, vor motiva în fapt şi în drept solicitarea şi vor ataşa lista cu semnăturile lor olografe, în original.

(9) Conferinţa teritorială organizată potrivit prevederilor alin. (3)-(6) are caracter extraordinar şi se organizează în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, în aceleaşi condiţii ca şi conferinţa teritorială ordinară.

Art. 13: Condiţiile legale de desfăşurare a conferinţei teritoriale

(1) Conferinţa teritorială este legal constituită la prima convocare în prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai filialei. Confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinţei teritoriale se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei. Nerespectarea confirmării participării va fi sancţionată conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a filialei.

(2) În cazul în care conferinţa teritorială nu este legal constituită la prima convocare, a doua convocare a conferinţei teritoriale se face în termen de cel puţin 7 zile de la prima convocare, în condiţiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei.

(3) La a doua convocare, conferinţa teritorială este legal constituită fi legal constituită cu numărul membrilor prezenți.

(4) Filiala teritorială va asigura participarea la conferinţa teritorială a cel puţin unui reprezentant al fiecărui judeţ din cadrul componenţei acesteia.

Art. 14: Atribuţiile conferinţei teritoriale

(1) Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:

a) adoptă şi, după caz, modifică regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, după avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului asupra proiectului;

b) stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului;

c) adoptă organizarea aparatului administrativ al filialei;

d) alege şi revocă preşedintele filialei teritoriale;

e) alege şi revocă membrii consiliului de conducere teritorial;

f) alege şi revocă membrii comisiei de cenzori şi ai comisiei de disciplină, constituite la nivel teritorial;

g) alege delegaţii şi supleanţii pentru Conferinţa naţională a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;

h) aprobă toate documentele proprii ale filialei, supuse votului;

i) aprobă înfiinţarea structurilor economice care urmează să se organizeze şi să funcţioneze la nivelul filialei;

j) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită.

(2) Prezidiul lucrărilor conferinţei teritoriale este asigurat de către membrii colegiului director teritorial.

(3) Lucrările conferinţei teritoriale vor fi deschise de preşedintele în exerciţiu al filialei şi vor fi conduse prin rotaţie de către preşedinte şi membrii prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.

Art. 15: Calendarul conferinţei teritoriale

(1) După aprobarea hotărârii de convocare a conferinţei teritoriale, colegiul director teritorial va detalia calendarul conferinţei teritoriale, având în vedere şi prevederile art. 17.

(2) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), colegiul director teritorial va emite o hotărâre, care va fi comunicată tuturor membrilor.

Art. 16: Documentele supuse aprobării de către conferinţa teritorială

(1) Documentele supuse prin vot aprobării conferinţei teritoriale sunt:

a) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, elaborat potrivit prezentului regulament-cadru şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului;

b) organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei;

c) documentul de fundamentare a constituirii structurilor economice în cadrul filialei;

d) documente propuse de forurile de conducere, comisiile alese şi comisiile numite ale filialei;

e) documente propuse de forurile de conducere ale Ordinului.

(2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei teritoriale, prin poştă sau în format electronic, şi vor cuprinde:

a) ordinea de zi propusă;

b) tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

c) lista candidaţilor pentru forurile de conducere;

d) lista candidaţilor pentru comisiile care se aleg;

e) toate documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 17: Procedura de consultare a documentelor Filialei Teritoriale Iași supuse votului conferinţei teritoriale

(1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenţă electronică, la aceeaşi dată cu postarea pe site;

b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită “Transparenţă decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei”, specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinţei teritoriale;

c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse consultării.

(2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept şi în fapt;

c) să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

(3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de respingere.

(4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însuşite.

(5) Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele respinse. Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinţă va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinţă urmând să fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.

(6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).

Art. 18: Înregistrarea participanţilor

(1) Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu plata cotizaţiei la zi.

(2) Tabelele cu participanţii cu drept de vot vor fi afişate în ziua conferinţei teritoriale, la intrarea în sala unde se desfăşoară lucrările conferinţei teritoriale.

(3) Toţi participanţii se vor înregistra în intervalul orar stabilit în ordinea de zi.

Art. 19: Comisia de verificare şi numărare a voturilor

(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va fi formată, după caz, din 3 sau 5 membri dintre participanţii care nu şi-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau pentru comisiile alese.

(2) Componenţa nominală a comisiei de verificare şi numărare a voturilor va fi desemnată de plenul conferinţei teritoriale, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(3) Comisia alege dintre membrii săi un preşedinte, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute, precum şi de a comunica plenului conferinţei teritoriale toate rezultatele votului.

Art. 20: Elemente tehnice privind votul

(1) Urnele realizate din material transparent vor fi amplasate în sală înainte de începerea procesului de votare, moment în care se şi sigilează. Urnele vor fi supravegheate de către membrii comisiei de verificare şi numărare a voturilor pe tot parcursul votării şi până la deschiderea lor.

(2) Buletinele de vot vor avea culoare distinctă pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, inclusiv pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui, după caz.

(3) Buletinele de vot pentru primul şi, după caz, pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor, în aceeaşi formă.

Art. 21: Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor

(1) Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor şi este vot deschis pentru aprobarea documentelor.

(2) Documentele vor fi aprobate cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(3) Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor este descrisă în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(4) Hotărârile conferinţei teritoriale se aprobă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 22: Comunicarea rezultatelor votului

(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toţi membrii, care va fi prezentat participanţilor la conferinţa teritorială.

(2) Raportul prezentat de comisia prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:

a) numărul total al membrilor filialei cu drept de vot;

b) numărul total al membrilor filialei cu drept de vot prezenţi;

c) numărul candidaţilor pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie;

d) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, precum şi numărul voturilor anulate;

e) lista persoanelor alese şi numărul voturilor obţinute de fiecare dintre acestea;

f) lista documentelor supuse votului şi numărul voturilor pentru fiecare document.

Art. 23: Procesul-verbal al conferinţei teritoriale

(1) Secretariatul conferinţei teritoriale, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

a) modul în care a fost convocată conferinţa teritorială şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;

b) anul, luna, ziua, ora şi locul de desfăşurare a conferinţei teritoriale;

c) ordinea de zi votată;

d) componenţa prezidiului conferinţei teritoriale;

e) datele prevăzute la art. 22 alin. (2);

f) luările de cuvânt;

g) hotărârile aprobate.

(2) Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului conferinţei teritoriale.

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul filialei şi se transmite în termen de 7 zile tuturor membrilor filialei.

Art. 24: Comunicarea rezultatelor conferinţei teritoriale

(1) Rezultatul alegerilor va fi comunicat în termen de cel mult 3 zile tuturor membrilor filialei şi Ordinului şi se va afişa la sediul filialei, timp de 10 zile.

(2) Procesul-verbal privind lucrările conferinţei teritoriale va fi transmis Ordinului în termen de 7 zile de la redactare.

Art. 25: Alegerea consiliului de conducere teritorial

(1) Numărul membrilor în consiliul de conducere teritorial, exclusiv preşedintele, este stabilit în funcţie de numărul membrilor filialei, după cum urmează:

a) între 50 şi 100 de membri – 6 membri;

b) între 101 şi 200 de membri – 10 membri;

c) între 201 şi 400 de membri – 14 membri;

d) între 401 şi 800 de membri – 20 de membri;

e) între 801 şi 1.600 de membri – 28 de membri;

f) între 1.601 şi 4.000 de membri – 38 de membri;

g) peste 4.000 de membri – 50 de membri.

(2) Din numărul total al membrilor consiliului de conducere teritorial, cel puţin două treimi vor fi arhitecţi cu drept de semnătură.

(3) Din consiliul de conducere teritorial al filialei care are în componenţă mai multe judeţe va face parte cel puţin un reprezentant al fiecărui judeţ.

(4) Condiţiile de eligibilitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(5) Din consiliul de conducere teritorial face parte, de drept, preşedintele filialei teritoriale.

Art. 26: Candidaturile

(1) Filiala teritorială are obligaţia de a anunţa membrii despre posibilitatea de a-şi depune candidatura, precum şi despre data-limită până la care trebuie depus dosarul la sediul filialei.

(2) Candidaturile sunt individuale şi se depun personal la filială sau se transmit prin poştă până la data-limită stabilită de consiliul de conducere teritorial.

(3) Dosarul fiecărui candidat va conţine, în mod obligatoriu:

a) cererea, potrivit unui model-tip aprobat de Colegiul director al Ordinului;

b) curriculum vitae, succint;

c) obiectivele şi acţiunile pe care urmează să le realizeze candidatul, dacă va fi ales;

d) adeverinţă, eliberată de filială, privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani.

(4) Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei, cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei teritoriale.

Art. 27: Documentele necesare votului

(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia membrilor cu drept de vot în ziua scrutinului.

(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare membru cu drept de vot numai personal.

(3) Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.

Art. 28: Votul

(1) Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.

(2) Fiecare buletin de vot va fi însoţit de instrucţiunile de votare.

(3) Votarea se face prin bifarea cu X a opţiunii.

(4) Buletinele de vot vor fi considerate nule dacă nu conţin nicio opţiune sau conţin mai multe opţiuni decât numărul locurilor disponibile pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare comisie.

Art. 29: Scrutinul pentru alegerea membrilor consiliului de conducere teritorial şi ai comisiilor

(1) Scrutinul are loc într-un singur tur.

(2) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.

(3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul acestora, în ordine descrescătoare.

(4) Conferinţa teritorială va decide modalitatea de departajare în caz de egalitate de voturi.

(5) Revocarea membrilor consiliului de conducere teritorial şi a celor ai comisiilor alese se face în aceleaşi condiţii ca alegerea şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) şi (9).

Art. 30: Scrutinul pentru alegerea preşedintelui filialei

(1) Preşedintele se alege în primul tur de scrutin dacă unul dintre candidaţi a obţinut un număr de voturi reprezentând cel puţin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

(2) Al doilea tur de scrutin se va organiza dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate în primul tur.

(3) La al doilea tur de scrutin vor participa primii 2 candidaţi clasaţi în primul tur şi va fi ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.

Art. 31: Consiliul de conducere teritorial al Filialei Iasi

(1) Între reuniunile conferinţei teritoriale, activitatea filialei este coordonată de consiliul de conducere teritorial.

(2) Prima şedinţă a consiliului de conducere teritorial se va ţine în cel mult 15 zile de la data conferinţei teritoriale la care acesta a fost ales.

(3) Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor colegiului director, prin vot secret al majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Consiliul de conducere teritorial poate delega colegiului director teritorial unele atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul regulament-cadru.

(5) Persoanele alese în consiliul de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.

(6) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial decade de drept din această funcţie dacă:

a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b) instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(7) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial poate să decadă din funcţie pentru 3 absenţe consecutive nemotivate la şedinţele consiliului sau pentru alte fapte în legătură cu funcţia ori în afara funcţiei. În aceste situaţii, consiliul de conducere teritorial constată decăderea din funcţie, pe baza unui raport întocmit de o comisie formată din 3 membri, desemnaţi de către acesta prin hotărâre.

Art. 32: Atribuţiile consiliului de conducere teritorial al Filialei Iași

(1) Consiliul de conducere teritorial (CT) are următoarele atribuţii:

a) aprobă hotărârea de convocare a conferinţei teritoriale şi calendarul general al acesteia, precum şi componenţa nominală a comitetului de organizare şi a secretariatului conferinţei;

b) alege şi revocă membrii colegiul director teritorial;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, până la data de 3 decembrie a anului în curs pentru exerciţiul financiar următor, pe care îl comunică Ordinului, pentru a fi cuprins ca anexă în bugetul general de venituri şi cheltuieli al Ordinului, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;

d) analizează modul de gestiune a patrimoniului şi bugetului filialei şi, până cel târziu la data de 15 mai a anului în curs, aprobă descărcarea de gestiune a filialei pentru exerciţiul financiar anterior, potrivit raportului comisiei de cenzori;

e) pregăteşte conferinţa teritorială şi avizează documentele proprii ale filialei, documente ce vor fi supuse aprobării conferinţei;

f) avizează organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei teritoriale, precum şi celelalte documente care vor fi supuse dezbaterii şi/sau aprobării conferinţei teritoriale;

g)aprobă procedura şi condiţiile de preluare a prerogativelor preşedintelui filialei, în cazul indisponibilităţii temporare sau al lipsei acestuia, de către vicepreşedinţii filialei, cu excepţia trezorierului;

h)aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor alese ale filialei;

i) numeşte comisii ale filialei, altele decât cele alese, şi aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;

j) desemnează prin vot reprezentanți ai filialei în relatiile cu autoritățile publice locale, centrale sau alte organizații

k) aprobă grupurile de lucru constituite la nivelul filialei şi regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;

l) analizează activitatea anuală a colegiului director teritorial şi a preşedintelui, pe baza rapoartelor întocmite de aceştia;

m) întocmeşte raportul privind activitatea îndeplinită pe parcursul mandatului şi îl supune conferinţei teritoriale spre aprobare;

n) soluţionează contestaţiile depuse împotriva hotărârilor colegiului director teritorial;

o) constată decăderea din funcţie a unui membru al său, în situaţia în care împotriva acestuia s-a aplicat o sancţiune disciplinară;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu legea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) Locul membrului decăzut din funcţie este luat de următorul candidat care a întrunit cel mai mare număr de voturi la conferinţa teritorială, cu condiţia respectării prevederilor art. 29 alin. (3).

(3) Consiliul de conducere teritorial revocă membrii colegiului director, în totalitate sau în parte, la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, numai pe baza documentului în care sunt precizate motivele justificative ale solicitării de revocare şi pe baza tabelului cu numele membrilor solicitanţi, cu semnăturile lor olografe, în original.

(4) În condiţiile precizate la alin. (3) şi în cazul în care membrii consiliului de conducere teritorial constată că motivele revocării sunt întemeiate, vor aproba hotărârea de revocare şi vor dispune alegeri noi.

(5) Consiliul de conducere teritorial îşi va elabora şi aproba propriul regulament de organizare şi funcţionare.        

Art. 33: Şedinţele consiliului de conducere teritorial

(1)Consiliul de conducere teritorial se întruneşte în şedinţe o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui filialei.

(2)Preşedintele poate convoca consiliul de conducere teritorial ori de câte ori consideră necesar, cu avizul prealabil al colegiului director teritorial.

(3)Preşedintele va convoca consiliul de conducere teritorial şi la cererea a două treimi din numărul membrilor colegiului director teritorial sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial.

(4)Ordinea de zi este fixată de preşedinte şi, după caz, cu avizul prealabil al colegiului director.

(5)Şedinţele vor fi convocate cu cel puţin 12 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ordinea de zi şi termenul-limită până la care se vor transmite materialele-suport. Termenul până la care materialele-suport vor fi puse la dispoziţia membrilor consiliului de conducere teritorial nu poate fi mai mic de 3 zile înainte de data de desfăşurare a şedinţei.

(6)Şedinţa este considerată statutară dacă au fost anunţaţi toţi membrii şi au fost respectate toate prevederile prezentului regulament-cadru, în prezenţa majorităţii simple a membrilor consiliului de conducere, cu excepţia şedinţei de alegeri a membrilor colegiului director teritorial, a celei de aprobare a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi în alte situaţii stabilite de consiliul de conducere teritorial, când prezenţa trebuie să fie de cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(7)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru alegerea membrilor colegiului director teritorial sau în cazul altor situaţii stabilite de către consiliul de conducere teritorial.

(8)În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de conducere teritorial emite hotărâri şi avize, adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

(9)Şedinţele consiliului de conducere teritorial sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de secretarul executiv al filialei.

(10)Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, în copie, însoţit de materialele votate, în forma lor definitivă, va fi transmis spre informare membrilor consiliului de conducere teritorial şi ai colegiului director teritorial, membrilor filialei, precum şi Ordinului, în termen de 12 zile.              

Art. 34: Colegiul director teritorial al Filialei Iași

(1) Colegiul director teritorial (CD) se constituie la nivelul fiecărei filiale teritoriale.

(2) Candidaţii pentru colegiul director teritorial vor fi propuşi de preşedinte dintre membrii consiliului de conducere teritorial, pe domeniile prevăzute la art. 36 alin. (2).

(3) În condiţiile în care una sau mai multe propuneri de candidat/candidaţi formulată/e de preşedinte pentru colegiul director teritorial nu a/au întrunit cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, preşedintele poate propune alt/alţi candidat/candidaţi. Dacă nici acesta/aceştia nu a/au întrunit numărul de voturi necesare, sarcina desemnării revine consiliului de conducere teritorial.

(4) Filialele teritoriale cu un număr de 6 membri în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus dintr-un vicepreşedinte şi un trezorier.

(5) Filialele teritoriale cu un număr de până la 14 membri inclusiv în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus din 3 vicepreşedinţi şi un trezorier.

(6) Filialele teritoriale cu un număr de peste 20 de membri inclusiv în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus din cel mult 5 vicepreşedinţi şi un trezorier.

(7) Colegiul director teritorial coordonează activitatea curentă a filialei.

(8) În cazul în care un membru al colegiului director teritorial nu îşi mai poate exercita mandatul, din motive bine justificate sau prin demisie, se vor organiza alegeri pentru acel loc, în aceleaşi condiţii statutare prevăzute la art. 33 alin. (6) şi (7).

(9) Cel puţin două treimi din numărul membrilor colegiului director teritorial trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură.

(10) Colegiul director teritorial poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte, în cazul în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta sau, după caz, de unii membri ai acestuia.

(11) Din colegiul director teritorial face parte, de drept, preşedintele filialei teritoriale.        

Art. 35: Atribuţiile colegiului director teritorial

 (1)Colegiul director teritorial are următoarele atribuţii:

a)coordonează pregătirea şi organizarea conferinţei teritoriale şi detaliază calendarul acesteia, împreună cu comitetul de organizare a acesteia;

b)pregăteşte organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei şi o înaintează consiliului de conducere teritorial spre avizare;

c)asigură prezidiul conferinţei teritoriale;

d)întocmeşte documentele proprii ale filialei şi le supune avizului consiliului de conducere teritorial, în vederea adoptării acestora de către conferinţa teritorială;

e)întocmeşte proiectul de buget şi îl supune aprobării consiliului de conducere teritorial;

f)asigură informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice şi hotărârilor adoptate;

g)controlează evidenţa şi întocmirea tabloului teritorial şi aprobă, până la data de 10 ianuarie a anului în curs, datele finale privind membrii cu drept de semnătură şi membrii cu drept de semnătură suspendat, pentru a fi transmis Ordinului, în vederea publicării Tabloului naţional al arhitecţilor;

h)coordonează activitatea de întocmire şi transmitere a dosarelor membrilor stagiari ai filialei, în vederea dobândirii dreptului de semnătură;

i)supraveghează întocmirea bazei de date a filialei, a evidenţelor şi tabloului teritorial ale membrilor şi aplică legea şi hotărârea Consiliului naţional al Ordinului privind constituirea, organizarea şi gestionarea bazelor de date;

j)coordonează şi controlează aplicarea procedurilor privind realizarea evidenţei lucrărilor depuse pentru a primi dată certă;

k)coordonează modul de gestiune a patrimoniului şi a bugetului filialei;

l)aplică sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, în baza hotărârii comisiei teritoriale de disciplină;

m)întocmeşte un raport anual privind activitatea sa şi îl supune spre analiză consiliului de conducere teritorial;

n)analizează rapoartele de activitate a grupurilor de lucru şi, după caz, dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;

o)aprobă regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ al filialei;

p)organizează concursurile pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului administrativ al filialei;

q)numeşte secretarul executiv al filialei.

(2)Atribuţiile membrilor colegiului director teritorial sunt repartizate pe domenii.

(3)Colegiul director teritorial poate îndeplini şi alte atribuţii delegate de consiliul de conducere teritorial.    

Art. 36: Vicepreşedinţii

(1)Vicepreşedinţii filialei sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de consiliul de conducere teritorial, cu excepţia trezorierului.

 (2)Vicepreşedinţii asistă preşedintele în activitatea de coordonare a filialei şi fiecare dintre aceştia are atribuţii specifice legate în principal de:

a)profesie şi sistemul de informaţii privind costurile de proiectare;

b)legislaţie, regulamente şi concursuri de arhitectură;

c)educaţie, stagiu şi pregătire profesională;

d)comunicare şi imagine;

e)parteneriate, organizare şi relaţia cu membrii.

(3)Fiecare vicepreşedinte coordonează grupul/grupurile de lucru constituit/constituite în domeniul/domeniile său/sale de activitate, potrivit prevederilor alin. (2).   

Art. 37: Trezorierul

(1)Trezorierul, potrivit bugetului anual de venituri şi cheltuieli aprobat de consiliul de conducere teritorial, coordonează activitatea de colectare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor.

(2)Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al filialei şi sub coordonarea trezorierului, se supune aprobării consiliului de conducere teritorial.

(3)Trezorierul va prezenta anual consiliului de conducere teritorial un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori cel mai târziu până la data de 15 mai.     

Art. 38: Şedinţele colegiului director teritorial

(1)Colegiul director teritorial se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui filialei.

(2)Preşedintele are obligaţia de a convoca colegiul director teritorial şi la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.

(3)Şedinţele sunt convocate cu cel puţin 5 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data şi ordinea de zi. Materialele-suport vor fi transmise cu cel puţin 3 zile înainte de data de desfăşurare a şedinţei.

(4)Fac excepţie de la prevederile alin. (3) cazurile de urgenţă care impun adoptarea unei hotărâri, situaţie în care membrii colegiului director sunt consultaţi telefonic. Ordinea de zi cuprinde un singur punct, iar votul membrilor colegiului director teritorial va fi transmis şi în scris, în format electronic.

(5)Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii simple a membrilor colegiului director teritorial. La şedinţă pot participa persoane invitate de preşedintele filialei, acestea neavând drept la deliberări şi vot.

(6)Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

(7)Şedinţele colegiului director sunt consemnate într-un proces-verbal de şedinţă, înregistrat, semnat şi ştampilat. Procesele-verbale ale şedinţelor vor consemna, obligatoriu, numele şi prenumele membrilor prezenţi şi, după caz, numele invitaţilor şi motivul invitării, ordinea de zi propusă şi cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt şi votul pentru fiecare material supus aprobării.

(8)Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, semnat de preşedinte şi secretarul executiv, însoţit de materialele votate, va fi transmis membrilor filialei, membrilor consiliului de conducere teritorial şi Ordinului, în termen de cel mult 10 zile.   Art.

Art. 39: Preşedintele filialei teritoriale

(1)Preşedintele filialei teritoriale reprezintă filiala în relaţiile cu Ordinul, cu persoane fizice şi cu persoane juridice de drept public sau privat, putând să încheie, în numele filialei, convenţii, acorduri, parteneriate şi contracte, cu respectarea prevederilor art. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2)Preşedintele filialei teritoriale are următoarele atribuţii:

a)convoacă consiliul de conducere teritorial şi colegiul director teritorial şi conduce şedinţele celor două foruri şi pe cele ale conferinţei teritoriale;

b)asigură executarea hotărârilor adoptate;

c)ordonanţează cheltuielile bugetului filialei;

d)dispune viramentul cotei către Ordin, cotă ce reprezintă un procent stabilit de Conferinţa naţională a Ordinului din cotizaţiile şi taxele colectate de filială de la membri;

e)este reprezentantul legal al filialei în relaţia cu salariaţii acesteia;

f)emite deciziile de suspendare a membrilor pentru neplata cotizaţiei anuale şi de suspendare la cerere;

g)este îndreptăţit să primească toate hotărârile de sancţionare disciplinară dispuse împotriva membrilor filialei;

h)semnează hotărârile conferinţei teritoriale, hotărârile consiliului de conducere şi hotărârile colegiului director ale filialei;

i)îndeplineşte alte atribuţii privind activitatea filialei.

(3)În cazul indisponibilităţii temporare sau al lipsei pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreşedinţi, cu excepţia trezorierului, în ordinea stabilită de consiliul de conducere teritorial.

(4)Procedura preluării prerogativelor şi ordinea în care vicepreşedinţii înlocuiesc preşedintele vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, odată cu alegerea membrilor colegiului director teritorial.

(5)Preşedinte ales al filialei are un mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.

 (6)Preşedintele filialei teritoriale decade de drept din această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(7)Constatarea decăderii de drept din funcţie a preşedintelui se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre, situaţie în care se dispune şi convocarea conferinţei teritoriale de alegeri.         

Art. 40: Organizarea aparatului administrativ

(1)Organizarea/Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărâre a conferinţei teritoriale.

(2)Secretarul executiv al filialei este numit de colegiul director teritorial şi angajat prin concurs, cu contract individual de muncă.

(3)Secretarul executiv al filialei beneficiază de stabilitate în funcţie şi nu poate fi schimbat ca urmare a schimbării forurilor de conducere ale filialei.

(4)Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile secretarului executiv şi cele ale celorlalţi salariaţi ai filialei teritoriale se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fişele de post şi regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ, aprobat de colegiul director teritorial, potrivit legislaţiei în materie.    Art. 40: Organizarea aparatului administrativ al Filialei Teritoriale Iași

(1) Organizarea/Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărâre a conferinţei teritoriale.

(2) Secretarul executiv al filialei este numit de colegiul director teritorial şi angajat prin concurs, cu contract individual de muncă.

(3) Secretarul executiv al filialei beneficiază de stabilitate în funcţie şi nu poate fi schimbat ca urmare a schimbării forurilor de conducere ale filialei.

(4) Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile secretarului executiv şi cele ale celorlalţi salariaţi ai filialei teritoriale se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fişele de post şi regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ, aprobat de colegiul director teritorial, potrivit legislaţiei în materie.   

Art. 41: Evidenţele şi bazele de date

(1)Filialele teritoriale constituie şi gestionează baza de date a membrilor lor.

 (2)Filialele teritoriale vor constitui bazele de date pe două secţiuni:

a)generală, care cuprinde toate datele despre membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin şi completate pe parcurs;

b)publică, reprezentând tabloul teritorial al arhitecţilor şi care cuprinde datele din Tabloul naţional al arhitecţilor, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor aplicate împotriva membrilor filialei, precum şi registrul de luare în evidenţă a proiectelor de arhitectură din cadrul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, proiecte elaborate de către arhitecţii/arhitecţii de interior/conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, membri ai filialei.

(3)Informaţii din secţiunea publică a bazei de date pot fi postate şi pe site-ul propriu al filialei, potrivit regulamentului privind constituirea şi gestiunea bazei de date, aprobat de Consiliul naţional al Ordinului.

(4)Filialele au obligaţia să comunice Ordinului, până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului în curs, tabloul teritorial final al arhitecţilor, în format electronic, în vederea întocmirii Tabloului naţional al arhitecţilor.

(5)La solicitarea Colegiului director al Ordinului, filialele teritoriale au obligaţia de a transmite şi alte date ale membrilor înscrişi în filială, în termen de 10 zile de la solicitarea formulată în scris de acesta.

(6)Filialele teritoriale au obligaţia să furnizeze terţilor orice informaţie legată de datele înregistrate ale membrilor în Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau în tablourile teritoriale.

(7)Se interzice filialelor transmiterea către terţi a datelor cu caracter personal ale membrilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(8)Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.      

Art. 42: Comisia teritorială de cenzori

(1)Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari şi 2 supleanţi, dintre care 2 titulari şi 2 supleanţi aleşi dintre membrii filialei de către conferinţa teritorială.

(2)Din comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru titular.

 (3)Comisia de cenzori se întruneşte:

a)pentru prima dată în termen de 15 zile de la alegerea ei şi desemnează prin vot secret preşedintele;

b)în şedinţe ordinare trimestriale, precum şi la sfârşitul mandatului forurilor de conducere ale filialei teritoriale, înainte de conferinţa teritorială;

c)în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui filialei, a consiliului de conducere teritorial, a colegiului director teritorial sau în cazul unor sesizări.

(4)Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.

(5)Persoanele alese în funcţia de membru al comisiei de cenzori au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.

 (6)Oricare dintre membrii aleşi ai comisiei teritoriale de cenzori decade de drept din această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(7)Constatarea decăderii de drept din funcţie a membrilor comisiei teritoriale de cenzori se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre.         

Art. 43: Atribuţiile comisiei teritoriale de cenzori

Comisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al filialei şi are următoarele atribuţii:

a)verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este administrat patrimoniul filialei, corectitudinea datelor din evidenţele contabile şi certifică bilanţul filialei;

b)verifică dacă cheltuielile filialei se regăsesc în bugetul aprobat de consiliul de conducere teritorial, în hotărârile colegiului director teritorial şi în deciziile de ordonanţare emise de preşedintele filialei;

c)întocmeşte rapoartele trimestriale de verificare şi le prezintă în termen de 5 zile preşedintelui, precum şi raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei, pe care îl prezintă consiliului de conducere teritorial spre aprobare;

d)întocmeşte un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei pe perioada mandatului şi îl prezintă conferinţei teritoriale spre aprobare.                  

Art. 44: Comisia teritorială de disciplină

(1)Dispoziţiile privitoare la comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute în cap. X al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2)Persoanele alese în comisia teritorială de disciplină au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutiv.           

Art. 45: Raporturile filialelor cu Ordinul

(1)Preşedinţii filialelor teritoriale fac parte din grupul de lucru al preşedinţilor constituit la nivelul Ordinului, potrivit art. 36 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, forurile de conducere ale Ordinului emit hotărâri şi decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor. Filialele, sub sancţiunea nulităţii, nu pot aproba hotărâri şi decizii contradictorii cu hotărârile şi deciziile aprobate de forurile de conducere ale Ordinului.

(3)Filialele teritoriale au dreptul de a solicita toate documentele adoptate de forurile de conducere şi grupurile de lucru ale Ordinului, precum şi informaţii legate de acţiuni, manifestări sau demersuri realizate.

(4)Filialele sunt obligate să comunice Ordinului toate documentele prevăzute expres în prezentul regulament-cadru şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.   

Art. 46: Raporturile patrimoniale ale filialelor cu Ordinul

(1)Filialele teritoriale îşi constituie un patrimoniu distinct de cel al Ordinului.

(2)Filialele teritoriale ale Ordinului, entităţi cu personalitate juridică, pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare şi pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Ordinului, numai pe baza hotărârii prealabile a Colegiului director al Ordinului.        Art. 46: Raporturile patrimoniale ale  Filialei Teritoriale Iași cu Ordinul

(1) Filiala teritorială  Iași  îşi constituie un patrimoniu distinct de cel al Ordinului.

(2) Filiala teritorială  Iași, entitate cu personalitate juridică, poate încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Ordinului, numai pe baza hotărârii prealabile a Colegiului director al Ordinului.        

Art. 47: Relaţia filialei cu membrii săi

Preşedintele filialei, consiliul de conducere teritorial şi colegiul director teritorial au obligaţia de a informa toţi membrii despre întreaga activitate desfăşurată, de a menţine şi dezvolta relaţii de colaborare permanentă cu membrii filialei şi cu ceilalţi membri ai Ordinului, precum şi cu forurile de conducere ale celorlalte filiale şi cele ale Ordinului.     Art. 47: Relaţia filialei cu membrii săi

Preşedintele filialei, consiliul de conducere teritorial şi colegiul director teritorial au obligaţia de a informa toţi membrii despre întreaga activitate desfăşurată, de a menţine şi dezvolta relaţii de colaborare permanentă cu membrii filialei şi cu ceilalţi membri ai Ordinului, precum şi cu forurile de conducere ale celorlalte filiale şi cele ale Ordinului.    

Art. 48 Dispoziții finale

(1) Prezentul regulament se completează cu Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului și Regulamentul-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.